Közérdekű adatok

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Szervezet neve Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Székhelye 1148. Budapest, Örs vezér tere 23.
Postai címe 1148. Budapest, Örs vezér tere 23.
Telefonszáma +36 1 469 4600
Faxszáma +36 1 383 6574
Elektronikus levélcíme kapcsolat@zesz.hu

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Adatvédelem

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Menedzsment

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat / Titkárság
Vezető: Egedy Ágnes
Tel: +36-1-469-46-88, fax: +36-1-383-65-74, e-mail: igazgatosag@zesz.hu
Félfogadás: Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00, péntek: 7:30-13:30

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat (2015.12.21.)

Módosító okirat (2015.12.21.)

Szervezeti és működési szabályzat (2023.07.01.)

Adatvédelmi szabályzat (2020.09.22.)

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:

  • ProMed, SQL, 2003 óta, (HIS rendszer)
  • DIVAS-Pacs, SQL, 2014 óta, (PACS rendszer)
  • EcoStat, SQL, 2003 óta, (Gazdasági rendszer)
  • Dolber, SQL, 2003 óta, (Munkaügyi rendszer)
  • KIRA 2015 óta, MÁK (felhő alapú), 2013 óta (Bérszámfejtés)

II.6.2. 7/2010. Igazgató főorvosi utasítás: Betegdokumentációba betekintés, másolatkiadás eljárási rendje, a térítési díj meghatározása (2010.09.10.)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Kérem kattintson a honlapon megtekinthető legfrissebb hírek és aktualitások megtekintéséhez!

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Orvosok

Házi gyermekorvosi körzeti helyettes orvos (pdf)

Pályázati felhívás 3. számú házi gyermekorvosi körzet (pdf)

Házi gyermekorvosi praxisjog eladó, átvehető (pdf)

Pályázati felhívás 9. számú házi gyermekorvosi körzet (pdf)

Fogorvosi praxis (pdf)

Radiológus szakorvos - Képalkotó Diagnosztika (pdf)

Pszichiáter szakorvos - Pszichiátriai Szakrendelés Gondozó (pdf)

Szakdolgozói

2 fő Laboratóriumi asszisztens - Központi Labor (pdf)

2 fő Laboratóriumi asszisztens - Központi Labor (pdf)

Egészségügyi asszisztens - Urológia (pdf)

Egyéb igazgatási-műszaki-gazdasági

Leltározó - Gondnokság (pdf)

Népegészségügyi koordinátor (pdf)

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

IV. Adatigénylés

Közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki – szóban, írásban, telefaxon vagy elektronikus úton – benyújthat.

Postai úton: Zuglói Egészségügyi Szolgálat, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
Telefaxon: + 36 1 383 6574
E-mailen: zesz-igazgatosag@zesz.hu

Személyesen szóban: előzetes egyeztetés alapján (tel.: + 36 1 469-4688)
Adatigénylési koordinátor: Kállai Anikó (titkárságvezető)

V. Javadalmazás

VI. Szerződések

5 millió Ft alatt

5 millió Ft felett

VII. Közbeszerzések

I. Szervezeti, személyzeti adatok

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei.

Szervezet neve Zuglói Egészségügyi Szolgálat
Székhelye 1148. Budapest, Örs vezér tere 23.
Postai címe 1148. Budapest, Örs vezér tere 23.
Telefonszáma +36 1 469 4600
Faxszáma +36 1 383 6574
Elektronikus levélcíme kapcsolat@zesz.hu

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

Szervezeti struktúra

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

Menedzsment

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend.

Zuglói Egészségügyi Szolgálat / Titkárság
Vezető: Egedy Ágnes
Tel: +36-1-469-46-88, fax: +36-1-383-65-74, e-mail: igazgatosag@zesz.hu
Félfogadás: Hétfő-csütörtök: 7:30-16:00, péntek: 7:30-13:30

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

Alapító okirat (2015.12.21.)

Módosító okirat (2015.12.21.)

Szervezeti és működési szabályzat (2023.07.01.)

Adatvédelmi szabályzat (2020.09.22.)

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által – alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai:

  • ProMed, SQL, 2003 óta, (HIS rendszer)
  • DIVAS-Pacs, SQL, 2014 óta, (PACS rendszer)
  • EcoStat, SQL, 2003 óta, (Gazdasági rendszer)
  • Dolber, SQL, 2003 óta, (Munkaügyi rendszer)
  • KIRA 2015 óta, MÁK (felhő alapú), 2013 óta (Bérszámfejtés)

II.6.2. 7/2010. Igazgató főorvosi utasítás: Betegdokumentációba betekintés, másolatkiadás eljárási rendje, a térítési díj meghatározása (2010.09.10.)

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Kérem kattintson a honlapon megtekinthető legfrissebb hírek és aktualitások megtekintéséhez!

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Orvosok

Házi gyermekorvosi körzeti helyettes orvos (pdf)

Pályázati felhívás 3. számú házi gyermekorvosi körzet (pdf)

Házi gyermekorvosi praxisjog eladó, átvehető (pdf)

Pályázati felhívás 9. számú házi gyermekorvosi körzet (pdf)

Fogorvosi praxis (pdf)

Radiológus szakorvos - Képalkotó Diagnosztika (pdf)

Pszichiáter szakorvos - Pszichiátriai Szakrendelés Gondozó (pdf)

Szakdolgozói

2 fő Laboratóriumi asszisztens - Központi Labor (pdf)

2 fő Laboratóriumi asszisztens - Központi Labor (pdf)

Egészségügyi asszisztens - Urológia (pdf)

Egyéb igazgatási-műszaki-gazdasági

Leltározó - Gondnokság (pdf)

Népegészségügyi koordinátor (pdf)

III. Gazdálkodási adatok

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerinti beszámolója vagy éves költségvetési beszámolója

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Intézményünk vonatkozásában nem releváns.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

IV. Adatigénylés

Közérdekű adat megismerése iránti igényt bárki – szóban, írásban, telefaxon vagy elektronikus úton – benyújthat.

Postai úton: Zuglói Egészségügyi Szolgálat, 1148 Budapest, Örs vezér tere 23.
Telefaxon: + 36 1 383 6574
E-mailen: zesz-igazgatosag@zesz.hu

Személyesen szóban: előzetes egyeztetés alapján (tel.: + 36 1 469-4688)
Adatigénylési koordinátor: Kállai Anikó (titkárságvezető)

V. Javadalmazás

VI. Szerződések

5 millió Ft alatt

5 millió Ft felett

VII. Közbeszerzések

Megszakítás