Betegdokumentáció-másolat kérésének módja

A betegdokumentációba való betekintés és betegdokumentációról történő másolat készítésének rendje

Az érintett, vagy annak törvényes képviselője jogosult a gyógykezeléssel összefüggésben történő adatkezelésről tájékoztatást kapni, a rá vonatkozó egészségügyi és személyazonosító adatokat megismerni, az orvosi dokumentációba betekinteni, valamint arról saját költségére másolatot kapni. Ez a jog megilleti az érintett ellátásának időtartama alatt az általa írásban felhatalmazott személyt, az érintett ellátásának befejezését követően az általa teljes bizonyító erejű magánokiratban felhatalmazott személyt is.

A érintett életében, illetőleg halálát követően az érintett házastársa, egyeneságbeli rokona, testvére, valamint élettársa – írásbeli kérelme alapján – akkor is jogosult a fenti jogok gyakorlására, ha az egészségügyi adatra a házastárs, az egyeneságbeli rokon, a testvér, illetve az élettárs, valamint leszármazóik életét, egészségét befolyásoló ok feltárása, illetve ezen személyek egészségügyi ellátása céljából van szükség, és az egészségügyi adat más módon való megismerése, illetve az arra való következtetés nem lehetséges.

Az érintett halála esetén az érintett közeli hozzátartozója, törvényes képviselője, örököse jogosult a halálozással összefüggő, vagy összefüggésbe hozható, a megelőző kezeléssel kapcsolatos egészségügyi adatokat megismerni, arról saját költségére hiteles másolatot kérni, ha az érintett korábban másként nem rendelkezett.

Az egészségügyi és személyazonosító adatok megismerésének, az orvosi dokumentációba történő betekintés és másolat készítés lehetővé tételét megelőzően a kérelmező jogosultságát körültekintően vizsgálni kell.

Az érintett vagy arra jogosult hozzátartozója, meghatalmazottja az egészségügyi dokumentációba történő betekintést az alábbi módon érheti el:

Megkeresi az adott dokumentációt kiállító egységet (szakorvost), ezen belül a kezelő orvost vagy a szervezeti egység vezetőjét, és előadja kérését, illetve átnyújtja a kért dokumentáció visszakereséséhez szükséges azonosító adatokat. Amennyiben a dokumentáció a szervezeti egységnél van, akkor a szakorvos előkeresi/ előkeresteti és a betekintés időtartama alatt is jelen van az esetleges manipuláció, ill. eltulajdonítás elkerülése végett. Amennyiben a dokumentáció irattárban archivált, úgy az előkeresés igényét az Igazgatói Titkárságra kell írásban benyújtani. Az előkeresést követően a Titkárság a szakorvosnak vagy az érintett szervezeti egység vezetőjének adja át a dokumentumot. A betekintést a beteg/hozzátartozó számára nevezettek biztosítják. A beteg/hozzátartozó saját eszközével (pl.: fényképezőgép) másolatot készíthet a dokumentumról. Ezt a tényt az érintett szakorvos köteles írásban jelezni az igazgatósági titkárságra.

Az érintett beteg, vagy hozzátartozója, vagy szabályszerű meghatalmazással rendelkező megbízottja az egészségügyi dokumentációról – saját költségén – másolatot kérhet az alábbi módon: amennyiben az adott dokumentációt kiállító egységet keresi fel kérésével, úgy az egység dolgozói az igazgató főorvosi titkárságra irányítják. Itt kerülnek kiadásra a dokumentum másolatok, az igazgató főorvosi titkárság szervezésében. A beteg (ill. hozzátartozója, vagy megbízottja) írásban kéri a másolat kiadását.

A kérelem formátuma kötetlen, tartalmaznia kell a kérelmező nevét, lakcímét, a szóban forgó dokumentum előkereséséhez szükséges betegadatokat (a beteg személyi adatait, a dokumentum kiállítójának adatait, valamint a kiállítás időpontját), továbbá igazolni kell a kérelmező személyazonosságát és a kért adatokhoz való jogosultságát (beteg, meghatalmazott, hozzátartozó, stb.). Mindenképpen szükséges a keresett dokumentáció pontos azonosítása, az ügyben nem érintett dokumentumok másolatának kiadását elkerülendő.

A fizetés az intézet pénztárában történik.
Az átvételt a kérelmező a betegdokumentációról kért másolatok nyilvántartásában aláírásával igazolja.

RTG film, adathordozó kiadás (amennyiben az térítésmentes) a készítő szervezeti egységnél történik a fentiekben előírt nyilvántartási kötelezettség mellett.

Eredeti képalkotó diagnosztikai felvétel az érintett vagy nevében a törvényben erre feljogosított képviselője számára csak teljes bizonyító erejű magánokiratban foglalt, a cél megjelölését tartalmazó kérelem elbírálása nyomán, a felvétel lehetőség szerinti reprodukálását és a másolat megőrzéséről való gondoskodást követően adható ki.

Megszakítás